with an eye for quality

Militaria Plaza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Militaria Plaza houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is (SSL Certificaat)
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten:

Persoonsgegevens worden door Militaria Plaza verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over bestellingen en/of vragen;
- Het uitvoeren van bestellingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Voor het leveren van goederen;
- Voor het verstrekken van de gevraagde informatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Militaria Plaza de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Militaria Plaza opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

- Gedurende één volledig kalender jaar na het plaatsen van de bestelling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- E-mails worden (tenzij in overleg met u anders overeengekomen) maximaal één volledig kalender jaar na contact bewaard.

Dit doen wij voor garantie doeleinden, eventuele afspraken die gemaakt zijn, en om andere communicatie terug te kunnen lezen als dit nodig is. 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de financiële afhandeling;
- Het verzorgen van de leveringen van bestellingen. (postbedrijven)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Militaria Plaza verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijf formulier "Nieuwsbrief";

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Militaria Plaza de volgende persoonsgegevens van u:

- Naam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Militaria Plaza opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Binnen en buiten de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:

Militaria Plaza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Militaria Plaza van uw gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; (SSL Certificaat)
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
  fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Uw Toestemming:

Door onze site te gebruiken stemt u in met het privacybeleid van onze website.

Wijzigingen in ons Privacybeleid:

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen zullen wij die wijzigingen op deze pagina publiceren.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als Militaria Plaza zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen.

Contactgegevens:

Militaria Plaza
Postbus 14
7255ZG Hengelo Gld.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.