Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Pair of Waffen-SS 'Artillerie' Shoulder-Straps

Description

gui_language_eng Pair of Waffen-SS Shoulder-Straps as intended for an 'Unterscharführer der Artillerie'. This nice fully matching pair of shoulder-straps, the straps are having the standard grey-coloured NCO braid attached and are piped in red as intended for a NCO within the 'Artillerie' (Artillery). The Shoulder-straps are having the small type tongue, typical and only seen on SS-boards, and they are having the 'silk-like' type piping. Great original pair of Waffen-SS shoulder-straps in only slightly worn condition!


gui_language_dutch Paar Waffen-SS Schouderstukken zoals bedoeld voor een 'Unterscharführer der Artillerie'. Dit is een matchend paar schouderstukken, de schouderstukken hebben de grijs-kleurige onderofficiers band bevestigd en hebben de rode 'Truppenfarbe' zoals bedoeld voor een onderofficier bij de 'Artillerie'. De schouderstukken hebben het smalle type tong, typisch an alleen gezien bij SS schouderstukken, en hebben de 'zijde'-lijkende biezen. Mooie originele set Waffen-SS schouderstukken in erg goede, slechts licht gebruikte, staat!

Additional images
06024_2
06024_3
06024_4
06024_5