Militaria Plaza

with an eye for quality

gui language dutch Militaria Plaza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Militaria Plaza houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is (SSL Certificaat)
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten:

Persoonsgegevens worden door Militaria Plaza verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over bestellingen en/of vragen;
- Het uitvoeren van bestellingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Voor het leveren van goederen;
- Voor het verstrekken van de gevraagde informatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Militaria Plaza de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Militaria Plaza opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

- Gedurende één volledig kalender jaar na het plaatsen van de bestelling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- E-mails worden (tenzij in overleg met u anders overeengekomen) maximaal één volledig kalender jaar na contact bewaard.

Dit doen wij voor garantie doeleinden, eventuele afspraken die gemaakt zijn, en om andere communicatie terug te kunnen lezen als dit nodig is. 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de financiële afhandeling;
- Het verzorgen van de leveringen van bestellingen. (postbedrijven)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Militaria Plaza verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijf formulier "Nieuwsbrief";

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Militaria Plaza de volgende persoonsgegevens van u:

- Naam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Militaria Plaza opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Binnen en buiten de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:

Militaria Plaza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Militaria Plaza van uw gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; (SSL Certificaat)
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
  fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Uw Toestemming:

Door onze site te gebruiken stemt u in met het privacybeleid van onze website.

Wijzigingen in ons Privacybeleid:

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen zullen wij die wijzigingen op deze pagina publiceren.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als Militaria Plaza zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen.

Contactgegevens:

Militaria Plaza
Postbus 14
7255ZG Hengelo Gld.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Privacy Policy

gui language eng Militaria Plaza takes the protection of your personal data seriously. In this Privacy Policy we want to provide clear and transparent information about how we handle your personal data.

We make every effort to ensure your privacy and therefore handle personal data with care. Militaria Plaza adheres to applicable laws and regulations in all cases, including the General Data Protection Regulation (AVG). This implies that we at least:

- Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided, these goals and type of personal data are described in this Privacy Policy;
- Processing of your personal data is limited to only those data that are minimally required for the purposes for which they are processed;
- Ask for your explicit consent if we need it for the processing of your personal data;
- Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data (SSL Certificate)
- Don’t provide personal data to other parties, unless this is necessary for carrying out the purposes for which they were provided;
- Are aware of your rights regarding your personal data, to point this out and to respect them.

Processing of personal data of Customers:

Personal data are processed by Militaria Plaza for the following purpose(s):

- Administrative purposes;
- Communication about orders and / or questions;
- Processing and fulfilling orders;

The basis for this personal information is:

- For delivering goods;
- To provide the requested information;

For the purpose(s) above, Militaria Plaza may request the following personal data from you:

- First Name;
- Insertion;
- Surname;
- Address;
- Phone-number;
- E-mail address;

Your personal data are stored by Militaria Plaza for the above-mentioned purposes for the period:

- During one full calendar year after placing the order and then only in the financial administration for a maximum of 7 years.
- E-mails are stored (unless otherwise agreed with you) for a maximum of one full calendar year after contact.

We do this for warranty purposes, any agreements that have been made, and to be able to read other communications if necessary.

Disclosure to third parties:

The information you provide us to give to third parties to us if this is necessary for carrying out the purposes described above.

We use a third party for:

- Taking care of the internet environment of the AVG program;
- Taking care of the financial settlement;
- Taking care of the deliveries of orders. (postal companies)

We never pass on personal data to other parties with whom we have not entered into a processor agreement. With these parties (processors), we of course make the necessary arrangements to ensure the security of your personal data. Furthermore, we will not pass on the information provided by you to other parties, unless this is legally required and permitted. An example of this is that the police request us (personal) data in the context of an investigation. In such a case we must cooperate and are therefore obliged to provide this information. We may also share personal data with third parties if you give us a written permission.

Processing of personal data of newsletter subscribers:

Personal details of newsletter subscribers are processed by Militaria Plaza for the following purpose:

- Informing the person by means of newsletters;

The basis for this personal data is:

- The registration form "Newsletter";

Militaria Plaza requests the following personal data from you for the above purpose:

- Name;
- E-mail address.

Your personal data are stored by Militaria Plaza for the above mentioned purpose for the period:

- During the period that you are registered, you can unsubscribe at any moment.

Outside the EU:

We do not provide personal data to parties which are located outside the EU.

Storage period:

Militaria Plaza does not store personal data longer than necessary for the purpose for which it was provided or required by law.

Security:

We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing, for example we have taken the following measures;

- All persons who can take note of your data on behalf of Militaria Plaza, are held to confidentiality thereof.
- We use a username and password policy on all our systems;
- We pseudonymise and ensure the encryption of personal data if there is reason to do so; (SSL Certificate)
- We make back-ups of the personal data in order to be able to recover these in case of physical or technical incidents;
- We regularly test and evaluate our measures;

Rights concerning your data:

You have the right to inspect, rectify or delete the personal data we have received from you. You can also object to the processing of your personal data (or a part thereof) by us or by one of our processors. You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or by order of you directly to another party. We can ask you to identify you before we can comply with the aforementioned requests.

May we process your personal data on the basis of a permission given by you, you will always have the right to withdraw this consent.

Your permission:

By using our site you agree with the privacy policy of our website.

Changes to our Privacy Policy:

If we decide to change our privacy policy, we will publish those changes on this page.

Complaints:

If you have a complaint about the processing of your personal data, we ask you to contact us directly. If we do not come to a solution together we are of course very sorry. You always have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority, this is the supervisory authority in the field of privacy protection.

Questions:

As Militaria Plaza we are responsible for the processing of your personal data. If you, after reading our Privacy Policy, or in a more general sense, have questions about this or wish to contact us.

Contact:

Militaria Plaza
P.O. Box 14
7255ZG Hengelo Gld.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.