Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Luftwaffe 'Fallschirmjäger' Soldbuch

Description

gui_language_eng Luftwaffe 'Fallschirmjäger' Soldbuch with 3 portrait photos which belonged to Unteroffizier 'Herbert Ludwig'. When individuals received their registration notice they were to report to the appropriate recruitment center where they would be issued a 'Wehrpaß', until they were inducted into active duty. From the autumn of 1939, when an individual was inducted into active military service the Wehrpaß was exchanged at the recruitment office for the 'Soldbuch' (Pay Book), which remained in the recipients possession as his official military identification document. The recruitment office would retain the Wehrpass and chronicle the individuals active service record in it. 

Herbert Ludwig was born on 28 November 1918 in Hamburg. His Soldbuch was issued on 31 August 1939. The Soldbuch indicates that he served already since March 1939 at the 'Kampffliegerschulde Faßberg' which was a pilot school (also called 'Kampffliegerschule 2') located at the airfield (Fliegerhorst) of Faßberg in Lower Saxony.

From July 1940 until September 1942 he was stationed at the 'Fliegerhorst Magdeburg Ost', a great air base on the banks of the Elbe River, attached to the Luftgaukommando XVII, which apart from the base of fighter and bomber planes, also had other units: flight operations, maintenance and installation, replenishment and supply, air messages (telecommunications), security & air defense.

In September 1942 Herbert was assigned to the II.Bataillon/5.Kompanie of the newly formed 'Luftwaffen Felddivision 1' (Field Division) which was deployed in Russia, attached to the 16.Armee, within Army Group North, fighting in the localities of Novgorod on the shores of Lake Ilmen. The 1st Luftwaffe Field Division maintained defensive positions, throughout 1943, on a relatively calm front. But on 14 January 1944 the Russians launched a major offensive between de Gulf of Finland and the Ilmensee, to liberate Leningrad. The division was caught by surprise, and practically destroyed and the survivors, fought in small Kampfgruppen, fleeing towards the west where they suffered important casualties. Finally, the division was officially dissolved in April 1944. In March, Herbert was wounded by shrapnel and retired from the battle front. 

Between July and October 1944, this soldier was stationed in the 'Fallschirm-Jäger-Ersatz-Bataillon 1', a replacement and training paratrooper battailon located in the German town of Aschersleben, near the air base bearing the same name, stationing various other Luftwaffe units. 

In October 1944 Herbert was assigned to the 'Fallschirm-Aufklärungs-Abteilung 11', a reconnaissance unit with 4 companies, which was attached to the '1.Fallschirm-Korps', which at that time was fighting in Italy south of Bologna, defending the Vergato/Pianoro line. The front remained calm until in February, the allies launched a great offensive, where the '1. Fallschirm-Korps' had to defend a front too extended, ranging from Monte Calderaro, Monte Grande, Mount Cerere, Imola and north to Lugo, where they suffered significant casualties. The 'Fallschirm-Aufklärungs-Abteilung 11' was reduced to 2 companies with hardly any armoured and reconnaissance vehicles left.

On 16 April 1945 Herbert's last destination was the 'Fallschirm-Sturmgeschütz-Brigade 210', a tank destroyer unit, commanded by the Oberstleutnant 'August Schmitz', this unit was also attached to the '1. Fallschirm-Korps'. This unit that had 3 batteries, with a total of 43 StuG III of 7.5 cm, didn't act as a compact force, but was sent in small groups in support of the infantry, fighting against the US forces around of the Po River. Many of the StuG III of the brigade were destroyed by enemy fire, especially by heavy artillery fire and fighter-bombers; but other armoured vehicles were abandoned due to lack of fuel and spare parts, found intact, by the allies. 

On 24 April 1945 four StuG III of the brigade, which provided support service to members of the '4. Fallschirmjäger-Division', in the village of San Giacomo, near the city of Bolzano, participated in a counter-attack. As soon as as they left a small forest, the first StuG III was hit by direct fire from a US tank destroyer, where no member of the crew managed to get out of the burning vehicle. The second was hit in the right chain and on the side, bu the crew was able to escape. A third StuG III was hit on the right side and was inflated, although the fate of its crew is unknown. The fourth StuG III managed to escape without being hit.

The Soldbuch contains numerous entries including delivery of material including a Walther P38, winter camouflage clothing etc, vaccines. Hospitalization entries from March to July 1944 due to the shrapnel wounds Herbert suffered in March 1944, when he served in the 'Luftwaffen Felddivision 1'. Unfortunately some pages in the back of the Soldbuch are missing including his award page, due to his wounds he would at least been awarded a Wound Badge but probably others as well. The booklet is in heavily used condition and a true reflection of his service history. The Soldbuch comes together with 3 portrait photos of Herbert. A truly interesting piece of history!


gui_language_dutch Luftwaffe 'Fallschirmjäger' Soldbuch met 3 Portret Foto's van Unteroffizier 'Herbert Ludwig'. Zodra een individu zijn dienstoproep kreeg meldde hij zich bij het juiste wervingsbureau, daar kreeg hij een 'Wehrpaß', deze behield hij totdat hij in actieve dienst ging. Vanaf de herfst van 1939 kreeg een persoon zodra hij in actieve dienst ging een 'Soldbuch', deze werd op het wervingsbureau omgewisseld. Het Soldbuch had hij altijd bij zich en was zijn militaire ID. Het wervingsbureau zou zijn militaire gegevens in de Wehrpaß bijhouden. 

Herbert Ludwig werd geboren op 28 november 1918 in Hamburg. Zijn Soldbuch is uitgegeven op 31 augustus 1939. Het Soldbuch geeft aan dat hij al sinds maart 1939 diende op de 'Kampffliegerschulde Faßberg' wat een pilotenschool was (ook wel 'Kampffliegerschule 2' genoemd), gelegen op het vliegveld (Fliegerhorst) van Faßberg in Nedersaksen.

Van juli 1940 tot september 1942 was hij gestationeerd op de 'Fliegerhorst Magdeburg Ost', een grote luchtmachtbasis aan de oevers van de Elbe, verbonden aan het Luftgaukommando XVII, die behalve de basis van jacht- en bommenwerper eenheden ook vele andere eenheden en personeel plek bood.

In september 1942 werd Herbert ingedeeld bij het II.Bataillon/5.Kompanie van de nieuw gevormde 'Luftwaffen Felddivision 1' die werd ingezet in Rusland, en onder kommando stond van de 16.Armee, binnen Legergroep Noord, vechtend in de regio van Novgorod tot aan de oevers van het Ilmen-meer. De 1e Luftwaffe Feld-Division bezette gedurende 1943 defensieve posities aan een relatief rustig front. Maar op 14 januari 1944 lanceerden de Russen een groot offensief tussen de Finse Golf en de Ilmensee, om Leningrad te bevrijden. De divisie werd verrast en praktisch vernietigd en de overlevenden vochten in kleine Kampfgruppen en vluchtten naar het westen waar ze belangrijke verliezen leden. Uiteindelijk werd de divisie officieel ontbonden in april 1944. In maart raakte Herbert gewond door granaatscherven en werd hij van het front gehaald.

Herbert was tussen juli en oktober 1944 geplaatst in het 'Fallschirm-Jäger-Ersatz-Bataillon 1', een vervangings en trainings parachutistenbattailon, gelegerd in het Duitse Aschersleben, vlakbij de gelijknamige vliegbasis, waar verschillende andere Luftwaffe eenheden waren gestationeerd.

In oktober 1944 werd Herbert ingedeeld bij de 'Fallschirm-Aufklärungs-Abteilung 11', een verkenningseenheid met 4 compagnieën, die was toegevoegd aan het '1.Fallschirm-Korps', dat op dat moment in Italië ten zuiden van Bologna vocht, het verdedigde de Vergato/Pianoro-lijn. Het front bleef kalm totdat in februari de geallieerden een groot offensief lanceerden, waarbij het '1. Fallschirm-Korps' een te uitgebreid front moest verdedigen, zich uitstrekkend van Monte Calderaro, Monte Grande, Monte Cerere, Imola en noordwaarts naar Lugo, waardoor ze aanzienlijke verliezen leden. De 'Fallschirm-Aufklärungs-Abteilung 11' werd teruggebracht tot 2 compagnieën met bijna geen pantser- en verkenningsvoertuigen meer.

Op 16 april 1945 was Herberts laatste overplaatsing naar de 'Fallschirm-Sturmgeschütz-Brigade 210', een tankvernietiger eenheid onder bevel van de Oberstleutnant 'August Schmitz', deze eenheid viel ook onder het '1. Fallschirm-Korps'. Deze eenheid die 3 batterijen had, met een totaal van 43 StuG III van 7,5 cm, fungeerde niet als een compacte kracht, maar werd in kleine groepen gestuurd ter ondersteuning van de infanterie, vechtend tegen de Amerikaanse troepen rond de Po-rivier. Veel van de StuG III van de brigade werden vernietigd door vijandelijk vuur, vooral door zwaar artillerievuur en jachtbommenwerpers; maar andere gepantserde voertuigen werden verlaten wegens gebrek aan brandstof en reserveonderdelen, en intact gevonden door de geallieerden.

Op 24 april 1945 namen 4 StuG III van de brigade, die ondersteunende dienst verleende aan leden van de '4. Fallschirmjäger-Division', in het dorp San Giacomo, nabij de stad Bolzano, deel aan een tegenaanval. Zodra ze een klein bos verlieten, werd de eerste StuG III geraakt door direct vuur van een Amerikaanse tankvernietiger, waarbij geen enkel lid van de bemanning erin slaagde uit het brandende voertuig te komen. De tweede werd geraakt in de rechterketting en aan de zijkant, maar de bemanning wist te ontkomen. Een derde StuG III werd geraakt aan de rechterkant en werd opgeblazen, hoewel het lot van de bemanning onbekend is. De vierde StuG III wist te ontsnappen zonder geraakt te worden.

Het Soldbuch bevat tal van registraties waaronder de uitreiking van materiaal waaronder een Walther P38, wintercamouflagekleding etc, registraties van vaccinaties. Ziekenhuisopnames van maart tot juli 1944 vanwege de verwonding door een granaatscherf die Herbert in maart 1944 opgelopen had, toen hij diende in de 'Luftwaffen Felddivision 1'. Helaas ontbreken enkele pagina's achterin het Soldbuch waaronder de pagina met onderscheidingen, vanwege zijn verwondingen zou hij op zijn minst een gewonden insigne moeten hebben gekregen, maar waarschijnlijk ook andere. Het boekje is in zwaar gebruikte staat en is daarmee een echte weergave van zijn uitgebreide gevechtshistorie. Bij het Soldbuch zitten 3 portretfoto's van Herbert. Een erg interessant stukje geschiedenis!

Additional images
26111_2
26111_3
26111_4
26111_5
26111_6
26111_7
26111_8
26111_9
26111_10
26111_11
26111_12
26111_13
26111_14
26111_15
26111_16
26111_17
26111_18
26111_19