Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSDAP 'Kreis Abschnittsleiter' Collar Tabs

Description

gui_language_eng Scarce original pair of NSDAP collar-tabs (Kragenspiegel) as intended for a 'Kreis Abschnittsleiter'. Brown velvet construction collar tabs, piped with white cord piping, both having an eagle and oakleaf attached indicating the rank of 'Kreis Abschnittsleiter'. The collar tabs are mounted on a light tan buckram backing. An original RZM etiket ('B-Stück') is still attached to one of the tabs. Nice original pair of NSDAP Kreis level collar tabs in very good condition!


gui_language_dutch Zeldzaam origineel paar NSDAP kraagspiegels (Kragenspiegel) zoals bedoeld voor een 'Kreis Abschnittsleiter'. Bruine fluwelen kraagspiegels met een witte bies, op beide kraagspiegels zitten een adelaar en eikenloof bevestigd wat duidt op de rang van 'Kreis Abschnittsleiter'. De kraagspiegels zijn gemonteerd op een licht-bruine gestijfd-linnen (buckram) achtergrond. Op één van de kraagspiegels zit nog een origineel RZM etiket ('B-Stück') bevestigd. Mooi origineel paar NSDAP Kreis Level kraagspiegels in erg goede staat!

Additional images
27419_2
27419_3
27419_4
27419_5